آمادگي دفاعي
 
 
آمادگی دفاعی سوم راهنمایی-گروه کوهنوردی شاهلرای چرمهین
 

هوالنور

امتحان پاياني درس آمادگي دفاعي پايه سوم نوبت اول  مدرسه راهنمايي ولايت چرمهين-ديماه 89

نام ونام خانوادگي                                      نام پدر                    كلاس                             مدّت:60 دقيقه                                        تعدادسوال:24

 

    

رديف

سوالات

بارم

1

انحراف ذهن دشمن ازاهداف حقيقي به سمت اهداف كاذب..................نام دارد.

الف) استتار                  ب)اختفاء           ج)فريب                د)پوشش دادن

5/.

2

«تقويّت وحدت و هم بستگي ملّي»نشان دهنده ي كدام يك ازوظايف بسيج است؟

الف)سياسي                  ب)دفاعي           ج)اجتماعي            د) فرهنگي

5/.

3

براي دفاع در برابر دشمن چه كساني حركت جمعي وخودجوش را سازماندهي كردتد؟

الف) ارتش                  ب)دولت            ج)مردم                د)مجلس

5/.

4

كدام مورد«پدافند غير عامل» محسوب نمي شود؟

الف)فريب                  ب)اختفاء            ج)استتار              د)سلاح شيميايي

5/.

5

احساس« امنيت نسبي» درچه زماني صورت مي گيرد؟

الف)تهديدات و توان ما برابر باشد.                      ب)توان ما بيشتر از تهديدات باشد.

ج ) توان ما كمتر از تهديدات باشد.                       د) امنيت ارتباطي با توان ماندارد.

5/.

6

در جريان جنگ حنين به پيامبر خبر دادندكه سلاح تازه اي در.................اختراع شده است.

5/.

7

منفورترين ابزار جنگي قرن بيستم .........................مي باشد.

5/.

8

سوق دادن حملات دشمن به سوي اهداف كاذب به منظور.......................رزمي دشمن صورت مي گيرد.

5/.

9

عكس العمل حيوانات هنگام روبرو شدن باخطر..................وانسان....................مي باشد.

1

10

دفاع هميشه به صورت................يا استفاده از...................وهمراه درگيري با دشمن صورت نمي گيرد.

1

11

نوع استتار را مشخص كنيد.

الف) پوشيدن لباس زيتوني درجنگل(....................)    ب)گل آلود كردن سلاح ودست وصورت(................)

 

1

12

درمثال هاي زير سطح ناامني را مشخص كنيد.

الف)درگيري نطامي درخاورميانه (...............)               ب) آلودگي محيط زيست(...............)

 

1

13

پدافندغيرعامل را تعريف كنيد.

 

 

5/1

14

كدام يك از عوارض زير طبيعي و كدام يك غيرطبيعي مي باشد.

الف) جاده (                  )                         ب) دشت(                     )      

5/.

15

طفل 13 ساله اي كه امام خميني اورا رهبر خود خواند كيست؟

5/.

16

مقابله ي موجود زنده در برابر خطري كه هستي اورا تهديد مي كندچه نام دارد؟

 

5/.

17

سلاح شيميايي از نوع گاز را چگونه شناسايي مي كنند؟

 

5/.

18

درآغاز جنگ تحميلي فرماندهي سپاه خرمشهروآبادان چه كسي بود؟

 

5/.

19

اگر بخواهيد سلاح پيشرفته اي طراحي كنيدچه ويژگيهايي براي آن درنظر مي گيريد؟4مورد

 

1

20

اقدامات عمومي اوّليه را كه هنگام روبه رو شدن با حملات شيميايي مي توان انجام دادكدامند؟2مورد

 

 

1

21

دومورد از عوارض نامطلوب ناشي از بي نظمي را نام ببريد.

 

1

22

گام نهايي اسوه شدن چيست؟

 

1

23

اهميت دفاع غيرعامل رابنويسيد.2مورد

 

 

1

24

عبارت صحيح وعبارت غلط را مشخص كنيد.

الف)  اختفاء حفاظت در برابر تيردشمن را تأمين مي كند.(            )

 ب)استتارامكان شناسايي نيروها راكاهش مي دهد(             )

 ج)حركت جمعي وخودجوش مردمي با چشم داشت مادّي انجام مي گيرد.(           )

 د) درشرايطي كه تهديدات داخلي وخارجي مطرح باشد بسيج به عمران وسازندگي مي پردازد.(            )

 ه)سال1359 آغاز تهاجم رژيم صدام به ايران مي باشذ.(            )

 و)افزايش واردات ناامني اقتصادي مي باشد.(             )

3

         بهروزي ونيك فرجامي بهره ي شما دانش آموزان عزيز باد

بخشي-ديماه1389

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:45  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

به نام خدا

امتحان درس آمادگي دفاعي كلاس سوم مدرسه راهنمايي ولايت چرمهين

نام و نام خانوادگي                                       نام پدر                        ديماه88

رديف

سوالات

باره

1

آغاز تهاجم رژيم صدام به ايران در سال....... بود

1)1356       2)1357         3) 1358           4)1359َ

5/.

2

درجريان جنگ........به پيامبر خبر دادندكه سلاح تازه اي دريمن اختراع شده است.

5/.

3

بسيج لشكر مخلص خداست.اين سخن كيست؟

5/.

4

همكاري  با نهضت سوادآموزي نشان دهنده ي كدام يك از وظايف بسيج است؟

1)اجتماعي    2)فرهنگي    3)سازندگي      4)سياسي

5/.

5

سلاح شيميايي...........ابزارجنگي قرن20 مي باشد.

5/.

6

سلاح هاي شيميايي به چه حالت هايي وجود دارند؟

5/1

7

فريب انحراف ذهن دشمن از اهداف..............به سمت اهداف..................مي باشد.

1

8

............حفاظت در برابر ديد دشمن را تأمين مي كند.

5/.

9

استتار امكان..........يا...........نيروها و تجهيزات را كاهش مي دهد.

1

10

كدام يك از حوادث غير طبيعي مي باشد؟

1) زلزله         2)جنگ          3)طوفان       4)سيل

5/.

11

مقابله ي موجود زنده دربرابرخطري كه هستي او را تهديد مي كند.....................نام دارد.

5/.

12

دوره ي استفاده از سلاح گرم بااختراع...................شروع شده ابتدا تفنگهاي..................وسپس از سلاحهاي ..............استفاده ميشد.

5/1

13

حركت جمعي و خودجوش مردم............................ناميده مي شود.

5/.

14

دفاع مقدس مردم ايران در برابر رژيم صدام چندسال طول كشيد؟

5/.

15

اولين گام اسوه شدن چيست؟

1

16

مشخص كنيد كدام يك از عوارض زير طبيعي و كدام يك غير طبيعي هستند؟

1)اقيانوس          2)تونل          3)جاده          4)كوير

1

17

آنچه با دخل و تصرف انسان در طبيعت به وجود آيد عوارض...................نام دارد.

5/.

18

هدف ازاختفاء مخفي شدن از.............دشمن مي باشد نه...............دشمن.

1

19

دو مورد از ابعاد ناامني را فقط نام ببريد.

1

20

از جمله مقررارات يك پادگان نظامي مي توان تشويق براي................وتنبيه براي.............را    نام برد.

1

21

عبارت صحيح وغلط را مشخص كنيد.

1)دفاع هميشه غير مستقيم صورت مي گيرد(       )

2) حادثه ديدگان حوادث از هم نوعانشان انتظارياري دارند.(       )

3) شناخت اسوه ها گام نهايي اسوه شدن مي باشد.(     )

4) استفاده از دفاع غير عامل با سياست خودكفايي كشور تناسب دارد.(       )

1

22

مفهوم كلي استتار را بنويسيد.

2

23

به مجموعه كارهايي كه با اجراي آن مي توان از وارد شدن تلفات جاني  و زيان اقتصادي جلوگيري نمود .....................................گفته مي شود

1

24

اين سخن ازكيست؟«شما را به تقواي خداو داشتن نظم در كارها سفارش مي كنم»

1) رسول اكرم(ص)  2) حضرت علي(ع)  3) امام خميني(ره)        4) مقام معظم رهبري

5/.

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:44  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
جهت یابی درروزوشب درمکان های مختلف
 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:23  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
جنگ نرم چيست وراههاي مبارزه باآن
 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:10  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  |