آمادگي دفاعي
 
 
آمادگی دفاعی سوم راهنمایی-گروه کوهنوردی شاهلرای چرمهین
 
متن كامل آمادگي دفاعي به صورت سؤال وجواب

 

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 7:14  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
آشنايي باسلاحهاي جنگي وشكاري
 |+| نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:51  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:38  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

هوالنور

امتحان پاياني درس آمادگي دفاعي پايه سوم نوبت اول  مدرسه راهنمايي ولايت چرمهين-ديماه 89

نام ونام خانوادگي                                     نام پدر                   كلاس                            مدّت:60 دقيقه                                        تعدادسوال:24

رديف

سوالات

بارم

1

انحراف ذهن دشمن ازاهداف حقيقي به سمت اهداف كاذب..................نام دارد.

الف) استتار                  ب)اختفاء           ج)فريب                د)پوشش دادن

5/.

2

«تقويّت وحدت و هم بستگي ملّي»نشان دهنده ي كدام يك ازوظايف بسيج است؟

الف)سياسي                  ب)دفاعي           ج)اجتماعي            د) فرهنگي

5/.

3

براي دفاع در برابر دشمن چه كساني حركت جمعي وخودجوش را سازماندهي كردتد؟

الف) ارتش                  ب)دولت            ج)مردم                د)مجلس

5/.

4

كدام مورد«پدافند غير عامل» محسوب نمي شود؟

الف)فريب                  ب)اختفاء            ج)استتار              د)سلاح شيميايي

5/.

5

احساس« امنيت نسبي» درچه زماني صورت مي گيرد؟

الف)تهديدات و توان ما برابر باشد.                      ب)توان ما بيشتر از تهديدات باشد.

ج ) توان ما كمتر از تهديدات باشد.                       د) امنيت ارتباطي با توان ماندارد.

5/.

6

در جريان جنگ حنين به پيامبر خبر دادندكه سلاح تازه اي در.................اختراع شده است.

5/.

7

منفورترين ابزار جنگي قرن بيستم .........................مي باشد.

5/.

8

سوق دادن حملات دشمن به سوي اهداف كاذب به منظور.......................رزمي دشمن صورت مي گيرد.

5/.

9

عكس العمل حيوانات هنگام روبرو شدن باخطر..................وانسان....................مي باشد.

1

10

دفاع هميشه به صورت................يا استفاده از...................وهمراه درگيري با دشمن صورت نمي گيرد.

1

11

نوع استتار را مشخص كنيد.

الف) پوشيدن لباس زيتوني درجنگل(....................)    ب)گل آلود كردن سلاح ودست وصورت(................)

1

12

درمثال هاي زير سطح ناامني را مشخص كنيد.

الف)درگيري نطامي درخاورميانه (...............)               ب) آلودگي محيط زيست(...............)

1

13

پدافندغيرعامل را تعريف كنيد.

5/1

14

كدام يك از عوارض زير طبيعي و كدام يك غيرطبيعي مي باشد.

الف) جاده (                  )                         ب) دشت(                     )      

5/.

15

طفل 13 ساله اي كه امام خميني اورا رهبر خود خواند كيست؟

5/.

16

مقابله ي موجود زنده در برابر خطري كه هستي اورا تهديد مي كندچه نام دارد؟

5/.

17

سلاح شيميايي از نوع گاز را چگونه شناسايي مي كنند؟

5/.

18

درآغاز جنگ تحميلي فرماندهي سپاه خرمشهروآبادان چه كسي بود؟

5/.

19

اگر بخواهيد سلاح پيشرفته اي طراحي كنيدچه ويژگيهايي براي آن درنظر مي گيريد؟4مورد

1

20

اقدامات عمومي اوّليه را كه هنگام روبه رو شدن با حملات شيميايي مي توان انجام دادكدامند؟2مورد

1

21

دومورد از عوارض نامطلوب ناشي از بي نظمي را نام ببريد.

1

22

گام نهايي اسوه شدن چيست؟

1

23

اهميت دفاع غيرعامل رابنويسيد.2مورد

1

24

عبارت صحيح وعبارت غلط را مشخص كنيد.

الف)  اختفاء حفاظت در برابر تيردشمن را تأمين مي كند.(            )

 ب)استتارامكان شناسايي نيروها راكاهش مي دهد(             )

 ج)حركت جمعي وخودجوش مردمي با چشم داشت مادّي انجام مي گيرد.(           )

 د) درشرايطي كه تهديدات داخلي وخارجي مطرح باشد بسيج به عمران وسازندگي مي پردازد.(            )

 ه)سال1359 آغاز تهاجم رژيم صدام به ايران مي باشذ.(            )

 و)افزايش واردات ناامني اقتصادي مي باشد.(             )

3

         بهروزي ونيك فرجامي بهره ي شما دانش آموزان عزيز باد

بخشي-ديماه1389

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 15:11  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

 

به نام خدا

امتحان درس آمادگي دفاعي كلاس سوم مدرسه راهنمايي ولايت چرمهين

نام و نام خانوادگي                                       نام پدر                        ديماه88

رديف

سوالات

باره

1

آغاز تهاجم رژيم صدام به ايران در سال....... بود

1)1356       2)1357         3) 1358           4)1359

5/.

2

درجريان جنگ........به پيامبر خبر دادندكه سلاح تازه اي دريمن اختراع شده است.

5/.

3

بسيج لشكر مخلص خداست.اين سخن كيست؟

5/.

4

همكاري  با نهضت سوادآموزي نشان دهنده ي كدام يك از وظايف بسيج است؟

1)اجتماعي              2)فرهنگي             3)سازندگي                4)سياسي

5/.

5

سلاح شيميايي...........ابزارجنگي قرن20 مي باشد.

5/.

6

سلاح هاي شيميايي به چه حالت هايي وجود دارند؟

5/1

7

فريب انحراف ذهن دشمن از اهداف..............به سمت اهداف..................مي باشد.

1

8

............حفاظت در برابر ديد دشمن را تأمين مي كند.

5/.

9

استتار امكان..........يا...........نيروها و تجهيزات را كاهش مي دهد.

1

10

كدام يك از حوادث غير طبيعي مي باشد؟

1) زلزله             2)جنگ               3)طوفان                    4)سيل

5/.

11

مقابله ي موجود زنده دربرابرخطري كه هستي او را تهديد مي كند.....................نام دارد.

5/.

12

دوره ي استفاده از سلاح گرم بااختراع...................شروع شده ابتدا تفنگهاي..................وسپس از سلاحهاي ..............استفاده ميشد.

5/1

13

حركت جمعي و خودجوش مردم............................ناميده مي شود.

5/.

14

دفاع مقدس مردم ايران در برابر رژيم صدام چندسال طول كشيد؟

5/.

15

اولين گام اسوه شدن چيست؟

 

1

16

مشخص كنيد كدام يك از عوارض زير طبيعي و كدام يك غير طبيعي هستند؟

1)اقيانوس                   2)تونل                    3)جاده                   4)كوير

1

17

آنچه با دخل و تصرف انسان در طبيعت به وجود آيد عوارض...................نام دارد.

5/.

18

هدف ازاختفاء مخفي شدن از.............دشمن مي باشد نه...............دشمن.

1

19

دو مورد از ابعاد ناامني را فقط نام ببريد.

 

1

20

از جمله مقررارات يك پادگان نظامي مي توان تشويق براي................وتنبيه براي.............را    نام برد.

1

21

عبارت صحيح وغلط را مشخص كنيد.

1)دفاع هميشه غير مستقيم صورت مي گيرد(       )

2) حادثه ديدگان حوادث از هم نوعانشان انتظارياري دارند.(       )

3) شناخت اسوه ها گام نهايي اسوه شدن مي باشد.(     )

4) استفاده از دفاع غير عامل با سياست خودكفايي كشور تناسب دارد.(       )

1

22

مفهوم كلي استتار را بنويسيد.

 

 

2

23

به مجموعه كارهايي كه با اجراي آن مي توان از وارد شدن تلفات جاني  و زيان اقتصادي جلوگيري نمود .....................................گفته مي شود

 

1

24

اين سخن ازكيست؟«شما را به تقواي خداو داشتن نظم در كارها سفارش مي كنم»

1) رسول اكرم(ص)       2) حضرت علي(ع)      3) امام خميني(ره)        4) مقام معظم رهبري

5/.

 

موفق و پيروز باشيد-بخشي

ديماه8۸

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 15:6  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

 معرفي شاه لولاك

 

شاه لولاك ( شاهلورا ،شاهلران،شالورا) نام كوه وآبشاري زيبا ومنحصر بفرد در 5كيلومتري جنوب شهر چرمهين است 0ارتفاع كوه از سطح ابهاي آزاد 2750متر وارتفاع آبشار 70متر است 0

آبشار داراي سه قسمت آبشارهاي فصلي (هلكي )ابشار دائمي وآب چكانهاست 0


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:5  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر
منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر
بده ساقى مى باقى که غرق عشرت و شادى
دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر . . .

 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ساعت 7:44  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
اصول گام برداری و پیاده روی صحیح در کوهنوردی

     

با رعایت یك سری قواعد ساده می توانیم با گام برداری صحیح و تقسیم انرژی مناسب از آسیبهای رایج ورزش كوهنوردی اجتناب كنیم. خیلی از دوستان همنورد هستند كه به علت رعایت نكردن همین اصول ساده، زانوهای خودشان را به دست فیزیوتراپها سپرده اند.

اولین عضو فعال هر کوهنورد در ورزش کوهنوردی پاها میباشد و اگر شخص بتواند بطور صحیح ازاین عضو استفاده کند کمتر دچار خستگی می شود و رسیدن به این هدف مستلزم هماهنگی بین دستگاه تنفسی و اعضای دیگر می باشد.گام برداری صحیح به صورتی است که شخص به نفس نفس زدن نیافتد واین عمل اصولی دارد که بصورت مختصرآنها را بیان می کنیم
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ساعت 12:30  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
 |+| نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 7:46  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
گذری برخاطرات وتجربیات
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:46  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
گهر دوردگهر دورود
 |+| نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 12:47  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

باسمه تعالی

برنامه های گروه کوهنوردی شاهلرای چرمهین درخردادماه 1392

ردیف

برنامه

زمان

تاریخ

مدت

مکان -مسیر

1

کوهنوردی

جمعه

3/3/92

یک روز

(کوه کلار گندمان)مسیر:چشمه چیرو،دریاچه

2

کوهنوردی

جمعه

10/3/92

یک روز

(کوه شاهلولاک)مسیر:گردنه رخ،چشمه تالیوز،آبشارشاهلولاک

3

پیادره روی وکوهنوردی

3شنبه،4شنبه و5شنبه

14لی17خرداد

سه روز

(سالداران کوه)مسیر:چرمهین،کوه شاهلولاک،کوه جهانبین،تخت صنمبر،میانکوه،تنگ درکش ورکش، کوه سالداران

4

پیاده روی

جمعه

24/3/92

یک روز

(چشمه تالیوز) مسیر: چرمهین ،چشمه تالیوز

5

کوهنوردی

جمعه

31/3/92

یک روز

(کوه سوخته )مسیر: روستای سلم شلمزار،کوه سوخته)

علاقه مندان می توانندجهت شرکت  دربرنامه های فوق باشماره09133348127تماس حاصل نمایند.

سرپرست گروه: درویشعلی بخشی

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 21:30  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

دبیرستان فضیلیفضیلی

آبشار زیبا وکم نظیر شاهلولاک شهر چرمهین(۶۶کیلومتری اصفهان)-اردیبهشت ماه۱۳۹۲

 |+| نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:50  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
 
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:28  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

باز طوفانی شده دریای دل

موج سر بر ساحل غم میزند
باز هم خورشید رنگ خون گرفت
بر زمین نقشی ز ماتم میزند


باز جام دیده ها لبریز شد
باز زخم سینه ها سر باز کرد
در میان ناله و اندوه و اشک
حنجرم فریادها آغاز کرد


می نویسم شرح این غم نامه را
داستان مشک و اشک و تیر را
می نویسم از سری کز عشق دوست
کرد حیران تیغه شمشیر را


گوئیا با آن همه بیگانگی
آب هم با تشنگان بیگانه بود
در میان آن همه نامردمی
اشک آب و دیده ها پیمانه بود


تیغ ناپاکان برآمد از نیام
خون پاکی دشت را سیراب کرد
خون خورشید است بر روی زمین
کآسمان تشنه را سیراب کرد


می شود خورشید را انکار کرد؟
زیر سم اسبها در خاک کرد؟
می شود آیا که نقش عشق را
از درون سینه هامان پاک کرد؟


گر نشان عشق را گم کرده ایم
در میان آتش آن خیمه هاست
گر به دنبال حقیقت میرویم
حق همینجا حق به روی نیزه هاست


گریه ها بر حال خود باید کنیم
او که خندان رفت چون آزاد شد
ما سکوت مرگباری کرده ایم
....او برای قرنها فریاد شد

بازهم در ماتم روی حسین
باز هم در سوگ آن آلاله ایم
یادتان باشد حیات عشق را
وامدار خون سرخ لاله ایم

 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:59  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

عيدغديرمبارك

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 18:42  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

نازد به خودش خدا که حيدر دارد

                         درياي فضائلي مطهر دارد


                                              همتاي علي نخواهد آمد والله

                                                                                صد بار اگر کعبه ترک بردارد


                                                                                                  عيد غدير خم مبارک باد

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 18:40  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ساعت 6:57  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

ايــام نشـاط و شـور امـت آمــد
هنگام سرور و اخذ حاجت آمد

روز سـه و چهــار و پنج مــاه شعبــــان 
از جـانـب حـق سـه پيـک رحمـت آمــــــد

ميلاد حسين است و اباالفضل و علي 
يعنـی کــــه سـه منشـاء سعــادت آمــد

آن ماه که ماه حاجتش ميخواننــد
ما بيـن دو خـورشيـد امـامـت آمد

نـــور ابـــدی و ازلـــی ميـــآيـــــد
بــر عـالــم ايجاد ولی ميــــآيــــــد

مجموعه حسن و عشق وايثار و کرم 
يعنــی کــه حسيــن بــن علــــی ميـآيـــد

ميـلاد با سعــادت

سومين امام معصوم ، حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ، سرور آزادگان جهان

حضرت ابوالفضل العباس (ع)، سمبل مقاومت و وفاداری در راه آرمان مقدس جهاد فی سبيل الله و پرچم گذشت و فداکاری و جانبازی در صحرای کربلا و روز جانباز

 زينت عبادت کنندگان و سرور نيايشگران، معصوم چهارم حضرت امام علی بن الحسين(ع)

بر  شيعيان جهان مبارک باد

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 17:2  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

«پياده روي وكوهنوردي»

 

100كيلومتري

 

جمعي از فرهنگيان شهرچرمهين

مبدأ: فلكه قائم چرمهين

مقصد:امامزاده حمزه علي(ع)

مد ت:۳روزه ،تاريخ هاي 13و14و۱۵خردادماه1391

سرپرست گروه:درويشعلي بخشي

اعضاء گروه:

۱-اكبر  رفيعي(خان)

۲-مجيد  پيرخليلي

۳-جهانبخش اوجني

۴-مهندس مجتبي جديدالاسلام

۵-توكل رجبي

۶-علي اكبر احمدي

۷-هرمز  بخشي

و...........

علاقه مندان مي توانندجهت هماهنگي به مدرسه راهنمايي ولايت مراجعه نمايند.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:54  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

به نام خدا

سئوالات درس آمادگي دفاعي  پايه سوم راهنمايي نوبت دوم(خردادماه1391) استان اصفهان

تعدادسئوالات:23             مدت امتحان:45 دقيقه                       تاريخ امتحان2/3/1391

رديف

سئوالات

بارم

1

اسكان مردم وتعيين سرپناه(بعداز وقوع زلزله) وظيفه ي كدام يك از گروههاي زير مي باشد؟

الف)نجات وامداد     ب)آتش نشان     ج)تجسس       د)انتظامات وامنيت

5/.

2

وقتي رنگ لباس سربازان را متناسب باشرايط آن منطقه انتخاب مي كنند از روش.................استفاده شده است.

الف)اختفا              ب)استتار              ج) پوشش                د)فريب

5/.

3

ديدار وملاقات با مجروحان جنگي(درزمان جنگ) پشتيباني از نوع..............است.

الف) امدادي          ب) تبليغاتي           ج) رواني                د)دفاعي

5/.

4

كداميك از موارد زير مربوط به اقدامات هنگام وقوع سيل مي باشد؟

الف)ذخيره سازي آب آشاميدني سالم         ب)رفتن به نقاط مرتفع

ج ) قطع جريان آب وبرق وگاز   د) شناسايي نقاط مناسب پناه گيري اطراف منزل

5/.

5

روش ها وابزرهاي دفاعي انسان همواره تغيير مي كند كه به آن دفاع.....................مي گويند.

5/.

6

بهتنرين روش براي خاموش كردن نفت يا بنزين درحال اشتعال استفاده از روش............مي باشد.

5/.

7

به مجموعه كارهايي كه از وارد شدن تلفات انساني و زيانهاي اقتصادي به تاسيسات مهم كشور جلوگيري مي كند يا آن را به حداقل مي رساند.......................مي گويند.

5/.

8

اين جمله«بسيج لشكرمخلص خداست.»از.............................مي باشد.

5/.

9

افت تحصيلي دانش آموزان،ناامني فرهنگي واجتماعي است.           صحيح                 غلط

5/.

10

كوه جزء عوارض غيرطبيعي مي باشد.          صحيح                غلط

5/.

11

ازاقدامات اوليه براي مقابله باحملات شيميايي،گرفتن دستمال مرطوب درجلوي دهان وبيني مي باشد.   صحيح          غلط

5/.

12

آغاز تهاجم رژيم صدام به ايران درسال1358 صورت گرفت.          صحيح             غلط

5/.

13

دومورد از كارشكني هاي منافقين ضد انقلاب را دردوران انقلاب وجنگ تحميلي نام ببريد.

5/.

14

شهرايمن در برابر زلزله چه ويژگي هايي دارد؟2مورد

5/.

15

براي ايمن سازي آشپزخانه منزل چه اقداماتي را بايد انجام داد؟2مورد.

5/.

16

نحوه پناه گيري صحيح(درموقع زلزله) درسالن امتحان را بنويسيد.

5/.

17

امن يا غيرامن بودن مكان هاي زير را(براي پناه گيري درهنگام وقوع زلزله) مشخص كنيد.

الف)داخل آسانسور.............................ب) چارچوب در............................

5/.

18

هريك ازموارد زير جزء كداميك از اقدامات قبل،هنگام يابعدازوقوع زلزله مي باشد؟

الف)ايمن سازي محيط مدرسه..........................

ب)پناه گيري در زير نيمكت............................

5/.

19

ازاقدامات اوليه اي كه براي فردآسيب ديده ي بي هوش بايد انجام گيرد2مورد بنويسيد.

5/.

20

هريك از كمك هاي اوليه زير مربوط به كدام يك از آسيب هان نام برده شده مي باشد؟(نام يك آسيب اضافه است)

الف) ثلبت كردن عضوبه كمك آتل (.........)                                                                                        

ب) جلوگيري ازبه خواب رفتن مصدوم(............)                                                                                               

ج)اقدام به تنفس مصنوعي وماساژقلبي(درصورت نياز)(...............)                                                       

د)خنك كردن بدن مصدوم به كمك آب يا باد.(...........)

۱-گرمازدگي     ۲-سرمازدگي     ۳-شكستگي ودررفتگي ۴-برق گرفتگي ۵-عقرب گزيدگي                                                          

 

1

21

دومورد ازامكانات ايمني يك مجتمع مسكوني درمقابل آتش سوزي را نام ببريد.

5/.

22

نقش نيروي انتظامي دريك حادثه ي آتش سوزي را بنويسيد.

5/.

23

توصيه ي شما به افرادگرفتار درآتش سوزي يك ساختمان چه مي باشد؟

5/.

                                                                                                                       

 |+| نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:5  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:19  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 7:20  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:55  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

گشت گرداگرد مهر تابناک,ایران زمین


روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین


ای تو یزدان , ای تو گرداننده ی مهر و سپهر


برترینش کن برایم این زمان و این زمین

 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:43  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

ميلاد حضرت رسول(ص)

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 6:51  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

به نام حق

امتحان پاياني درس آمادگي دفاعي كلاس سوم مدرسه راهنمايي شهداي چرمهين  نوبت اول -بهمن1390

نام ونام خانوادگي                نام پدر     كلاس  تعداد سؤال:   27 مدت:45 دقيقه  تاريخ امتحان5/11/90         

 

سئوالات

بارم

 

 «بسيج لشكر مخلص خداست» اين جمله از كيست؟

الف) مقام معظم رهبري      ب)امام خميني(ره)  ج) حضرت علي(ع)     د)پيامبر اسلام(ص)

5/.

 

«همكاري با دولت درامر توسعه وعمران»نشان دهنده ي كدام يك از وظايف بسيج است؟

الف)اجتماعي     ب) فرهنگي         ج) سازندگي     د) امنيتي

5/.

 

«ساخت ماكت وپخش شايعه » مربوط به كدام گزينه است؟

الف) استتار       ب)فريب       ج)اختفاء     د) پدافندغيرعامل

5/.

 

«دفاع غريزي» مربوط به كدام گزينه مي شود؟

الف) حيوانات     ب) انسان          ج) گياهان       د)تمام موجودات زنده

5/.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:39  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

هوالنّور

سئوالات  درس  آمادگي  دفاعي  پايه  سوم  مدرسه راهنمايي  ولايت چرمهين -ديماه1390

نام ونام خانوادگي...................... نام پدر  ............كلاس...... مدت:60 دقيقه تعداد سئوال:25

كسي كه صداي فريادرسي وكمك خواهي كسي را بشنود و او را پاسخ نگويد مسلمان نيست. پيامبراكرم(ص)

 

سئوالات

بارم

 

حركت جمعي وخودجوش مردمي چه نام دارد؟

الف)هلال احمر         ب) بسيج         ج) حركت نظامي          د) آداب فرهنگي

5/.

 

«تقويّت وحدت و هم بستگي ملي» نشان دهنده ي كدام عرصه از وظايف بسيج است؟

الف)فرهنگي       ب) اجتماعي          ج) بهداشتي           د)سياسي

5/.

 

...........انحراف ذهن دشمن از اهداف حقيقي ومهم به سمت اهداف كاذب و كم اهميّت است

الف)استتار            ب)اختفاء             ج)  فريب              د) پوشش

5/.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 16:48  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 

28صفر

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 18:58  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت 22:1  توسط درويشعلي بخشي چرمهيني  | 
مطالب قدیمی‌تر